” Mobilitet & Beteende” är Gröna Bilisters årliga konferens som för första gången

arrangerades år 2016. Konferensen är unik i sitt slag då den sätter ett enkom fokus på vikten

av beteendeomställning för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Målgruppen är politiker, beslutsfattare och tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå.

Resultatet av konferensen är Färdplan 2030 som, med hjälp av interaktiva workshops

tillsammans med deltagarna på konferensen, uppdateras efter varje konferenstillfälle.